Sandalwood Flower Ceremony for the Royal Cremation Ceremony of King Rama the Ninth

Sandalwood Flower Ceremony for the Royal Cremation Ceremony of King Rama the Ninth

20 Nov 2017

981 view

เมื่อวันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เป็นประธาน และ

ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พร้อมทั้งครอบครัว                                                 

รวมทั้ง ชาวอิหร่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว และในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. นักศึกษาไทยมุสลิมจากเมืองกุมได้ประกอบพิธีขอพรดุอาห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Images

Images